Starters

Valkuilen bij de start, en hoe ze te omzeilen!

Onvoldoende voorbereiding

Het probleem:
Veel ondernemers beginnen zonder een behoorlijke voorbereiding. Ze zien een gat in de markt en springen vol overgave in de diepte. Velen struikelen al in de eerste fase, al vrij kort na de start.
Ondernemers hebben te maken met een zeer complexe materie en moeten zowel kennis, kwaliteit als doorzettingsvermogen in huis hebben. Alleen afgaan op intuïtie is nooit een gezonde basis voor een eigen onderneming.

De oplossing:
Het Ondernemingsplan: basis voor alle startende ondernemers.
Een zorgvuldig opgesteld ondernemingsplan geeft inzicht of uw onderneming levensvatbaar zal zijn; of uw plannen kans van slagen hebben.
Een volledig en waarheidsgetrouw ondernemingsplan is een waardevol document en ook na de start een handig hulpmiddel.

Gebrekkige administratie/de fiscus vergeten

Het probleem:
Een ondernemer is meestal geen boekhouder en ziet de administratie vaak als een noodzakelijk kwaad. Dat kan zo zijn, als u administratie maar niet verwaarloost! Een heldere administratie is noodzakelijk voor de fiscus en om goed te kunnen volgen wat in uw zaak speel: hoe staat het met de voorraden, de debiteuren of te betalen rekeningen en verloopt de omzet volgens de prognose.
Een gebrekkige administratie is ook vaak een reden van problemen met de fiscus.
Als na de start van een onderneming de verkoop op gang begint te komen, raken veel ondernemers in een optimistische stemming. Het verdiende geld wordt enthousiast uitgegeven of terug geïnvesteerd in het bedrijf.
Zodra echter de eerste belastingaanslagen (en die kunnen lang op zich laten wachten) binnen vallen komt vaak de kater.
Vaak gaat het om aanslagen over lange perioden en dus over grote bedragen. Indien de ondernemer de af te dragen belastingen niet netjes heeft gereserveerd is de kans groot dat de onderneming moet worden gesloten, omdat de aanslag zo groot is dat de ondernemer deze niet kan betalen.

De oplossing:
Voor het bijhouden van uw administratie bestaan gebruiksvriendelijke computerprogramma’s. Zorg ervoor dat u uw administratie geregeld bijwerkt en schakel een goed administratiekantoor of accountant in.
Als ondernemer blijft u echter zelf verantwoordelijk voor uw administratie.
Het uitbesteden van de administratie betekent niet dat u niet meer naar de administratie hoeft om te kijken, de cijfers bevatten belangrijke signalen voor uw onderneming. Wat betreft de fiscus dient u van te voren een goede schatting te maken van de aanslagen die u kunt verwachten. Uw administratiekantoor kan u daarbij uitstekend adviseren. Reserveer de te verwachten betalingen op de aparte (spaar) rekening of houdt het anderszins achter de hand. Alleen dan houdt u zicht op de hoogte van het vrij te besteden bedrag waarmee u zaken kunt doen.

Inbreuk op het sociale leven

Het probleem:
Het zelfstandig ondernemerschap is een keuze waaraan nogal wat maatschappelijke consequenties verbonden zijn. Kiezen voor een eigen zaak betekent vaak ook kiezen voor een bepaald privéleven waarbij het nodige van de echtgenoot, kinderen of partner wordt gevergd.
Als ondernemer maakt u vele uren, meer dan iemand in loondienst.
Die overgang verloopt niet voor iedereen even moeiteloos. De eerste jaren na de start van de onderneming zijn vaak de moeilijkste, waarin de inkomsten over het algemeen nogal tegenvallen.
Een startende ondernemer kan op sociaal vlak die mogelijke valkuilen tegenkomen: eenzaamheid, onenigheid met de zakenpartner en (vaak de belangrijkste) onbegrip bij het thuisfront.

De oplossing:
Eenzaamheid:
Startende ondernemers maken meestal een abrupte overstap naar een nieuwe wereld waarin zij het grootste deel met klanten doorbrengen of tussen vier muren wanneer er thuis wordt gewerkt, met alle ondernemerszorgen van dien. Een ondernemer zoekt vaak een klankbord in de privésfeer om over zijn werk of problemen te praten, maar ondervind dat men in zijn privékring hiervoor niet altijd open staat.
De valkuil kunt u ondervangen door bijvoorbeeld lid te worden van een ondernemersclub. Hier kunt u informeel praten met collega-ondernemers, contacten opdoen en ervaring uitwisselen.

Onenigheid met de zakenpartner:
Bij de samenwerking van twee partners binnen een vennoot- of maatschap kan het mis gaan door onenigheid op het persoonlijke vlak. Als men te veel blijkt te verschillen, bijvoorbeeld qua ambitie, persoonlijke achtergrond en belevingswereld, kan het uiteindelijk misgaan. Vooral als de zaken even niet goed gaan, kan de onderlinge werksfeer sterk onder druk komen te staan.
Goede afspraken kunnen veel problemen voorkomen.
De belangrijkste juridische zaken regelt u bij de notaris. Het kan daarnaast geen kwaad om belangrijke afspraken over onder andere de bedrijfsvoering schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld hoe belangrijke besluiten wordt genomen. Essentieel is dat iedere partner weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is.

Onbegrip bij het thuisfront:
Een startende ondernemer zal veel uren moeten maken, wat minder vrije tijd betekent en dus minder tijd voor partner of gezin. Van gezinsleden wordt min of meer verwacht dat zij meehelpen in de zaak, terwijl niet iedereen dat kan of wil. Onbegrip en onwil kunnen dan een bedreiging vormen voor zowel het privéleven als het voortbestaan van de onderneming.
Als het thuisfront niet achter uw plannen staat, zult u een keuze moeten maken. Het is zinloos van start te gaan zonder de morele steun van het thuisfront. Indien die er wel is, laat dan ook merken dat u hun steun en aandacht waardeert en wees open over de stand van zaken, ook als het moeilijk gaat!